آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها

قسمت شصت و یکم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت مشاوره مهندسی صنایع تولیدی بهبود الکترونیک...

1399/07/12

قسمت پنجاه و هشتم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل استارتاپ نوروچلنج

1399/07/07

قسمت پنجاه و سوم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت فراز ارتباط

1399/07/06

قسمت پنجاه و ششم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت سامانه های دما، نور و انرژی سدنا

1399/07/05

قسمت پنجاه و چهارم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت دانش بنیان فناوری خلا کهربا

1399/07/02

قسمت پنجاه و سوم برنامه جوان آپ با حضور مدیر توانمندسازی

1399/07/01

قسمتپنجاه و دوم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری قم

1399/06/30

قسمتپنجاه و یکم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت دانش بنیان بهساز انرژی

1399/06/29

قسمت پنجاهم برنامه جوان آپ با حضور مدیر طراحی استارتاپ پرشیاگل

1399/06/26

قسمت چهل و نهم برنامه جوان آپ با حضور مدیر عامل شرکت نواندیشان سازه

1399/06/25