آلبوم تصاویر و فیلم ها

آلبوم تصاویر و فیلم ها

معرفی شرکت دانش بنیان واریان فارمد در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان نانو فناوران خاور در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان مدیسا پلیمر آریا در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان فناوران نانو مقیاس در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان دوستان نیک در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان دلفیران در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان تک ژن زیست در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان پیشتاز طب زمان در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان پویندگان دانش در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03

معرفی شرکت دانش بنیان بسپار گستر در برنامه نوآوران از شبکه خبر

1399/08/03