راهنمای درخواست تسهیلات

راهنمای درخواست تسهیلات

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

 

متقاضیان تسهیلات می توانند مراحل زیر را طی کنند

 

 • پذیرش درخواست

  گام اول متقاضی تسهیلات - پذیرش درخواست:

  در این گام اطلاعات مربوط به شرکت، درخواست و مستندات مربوطه تکمیل و دریافت شده و در نهایت کاربرگ مهر و امضا شده به صندوق ارسال میشود.

 • ارزیابی درخواست

  گام دوم - ارزیابی درخواست:

  در این گام اطلاعات درخواست (شرکت، درخواست، طرح/ محصول، مستندات مربوطه) بصورت کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت تسهیلات پیشنهادی با توجه به جوانب مختلف طرح به کمیته مربوطه که مرجع تصویب خدمات است ارسال می شود. (ارزیابی درخواست ممکن است به صورت داخلی و یا بصورت برونسپاری و توسط کارگزاران صندوق انجام پذیرد)

 • فرآیند تصویب

  گام سوم - فرآیند تصویب:

  گزارش اعتباری طرح و پیشنهاد تسهیلات، توسط اعضای کمیته مرتبط بررسی شده و توسط حوزه متولی ارزیابی، دفاع شده و در نهایت مصوبه مربوطه صادر و توسط معاونت مرتبط به شرکت ابلاغ میشود.

 • عقد قرارداد

  گام چهارم - عقد قرارداد:

  با توجه به مصوبه صادره فرآیند عقد قرارداد آغاز شده و پس از تکمیل پرونده، تکمیل پیوست ها و اخذ وثایق، و بررسی سایر مسائل حقوقی مربوطه، قرارداد به امضای طرفین قرارداد می رسد.

 • پرداخت و نظارت

  گام پنجم - پرداخت و نظارت:

  در صورتیکه برای پرداخت اول شرطی در مصوبه تعیین نشده باشد، پس از امضای قرارداد پرداخت اول با تایید معاونت مربوطه انجام شده و در صورت چندمرحله ای بودن پرداخت، فرآیند نظارت برای تایید مراحل بعدی پرداخت می یابد.

 • بازپرداخت/وصول مطالبات

  گام ششم - بازپرداخت/وصول مطالبات:

  پس از اتمام پرداخت و دوره تنفس مطابق مصوبه، بازپرداخت مطابق چکهای بازپرداخت اخذ شده از دریافت کننده تسهیلات و بر اساس فرآیند وصول مطالبات صورت می گیرد.

 

 

 

راهنمای درخواست تسهیلات

راهنمای درخواست تسهیلات

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

 

متقاضیان تسهیلات می توانند مراحل زیر را طی کنند

 

 • پذیرش درخواست

  گام اول متقاضی تسهیلات - پذیرش درخواست:

  در این گام اطلاعات مربوط به شرکت، درخواست و مستندات مربوطه تکمیل و دریافت شده و در نهایت کاربرگ مهر و امضا شده به صندوق ارسال میشود.

 • ارزیابی درخواست

  گام دوم - ارزیابی درخواست:

  در این گام اطلاعات درخواست (شرکت، درخواست، طرح/ محصول، مستندات مربوطه) بصورت کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت تسهیلات پیشنهادی با توجه به جوانب مختلف طرح به کمیته مربوطه که مرجع تصویب خدمات است ارسال می شود. (ارزیابی درخواست ممکن است به صورت داخلی و یا بصورت برونسپاری و توسط کارگزاران صندوق انجام پذیرد)

 • فرآیند تصویب

  گام سوم - فرآیند تصویب:

  گزارش اعتباری طرح و پیشنهاد تسهیلات، توسط اعضای کمیته مرتبط بررسی شده و توسط حوزه متولی ارزیابی، دفاع شده و در نهایت مصوبه مربوطه صادر و توسط معاونت مرتبط به شرکت ابلاغ میشود.

 • عقد قرارداد

  گام چهارم - عقد قرارداد:

  با توجه به مصوبه صادره فرآیند عقد قرارداد آغاز شده و پس از تکمیل پرونده، تکمیل پیوست ها و اخذ وثایق، و بررسی سایر مسائل حقوقی مربوطه، قرارداد به امضای طرفین قرارداد می رسد.

 • پرداخت و نظارت

  گام پنجم - پرداخت و نظارت:

  در صورتیکه برای پرداخت اول شرطی در مصوبه تعیین نشده باشد، پس از امضای قرارداد پرداخت اول با تایید معاونت مربوطه انجام شده و در صورت چندمرحله ای بودن پرداخت، فرآیند نظارت برای تایید مراحل بعدی پرداخت می یابد.

 • بازپرداخت/وصول مطالبات

  گام ششم - بازپرداخت/وصول مطالبات:

  پس از اتمام پرداخت و دوره تنفس مطابق مصوبه، بازپرداخت مطابق چکهای بازپرداخت اخذ شده از دریافت کننده تسهیلات و بر اساس فرآیند وصول مطالبات صورت می گیرد.