راهنمای درخواست تسهیلات

راهنمای درخواست تسهیلات

خدمات تسهیلات صندوق در حال حاضر شامل مجموعه اقداماتی است که برای تأمین منابع مالی یا ضمانتی مورد نیاز شرکتهای دانش بنیان صورت میپذیرد و شامل انواع وام (قرض الحسنه ، ترجیحی یا متعارف) برای انواع کاربردها (سرمایه در گردش ، سرمایه ثایت) ، انواع ضمانتنامه (شرکت در مناقصه ، حسن انجام کار ، پیش پرداخت) ، لیزینگ (اجاره به شرط تملیک / فروش اقساطی) و یارانه سود تسهیلات بانکی میباشد.

 

متقاضیان تسهیلات می توانند مراحل زیر را طی کنند

 

 • پذیرش درخواست

  گام اول متقاضی تسهیلات - پذیرش درخواست:

  در این گام اطلاعات مربوط به شرکت، درخواست و مستندات مربوطه تکمیل و دریافت شده و در نهایت کاربرگ مهر و امضا شده به صندوق ارسال میشود.

 • ارزیابی درخواست

  گام دوم - ارزیابی درخواست:

  در این گام اطلاعات درخواست (شرکت، درخواست، طرح/ محصول، مستندات مربوطه) بصورت کارشناسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در نهایت تسهیلات پیشنهادی با توجه به جوانب مختلف طرح به کمیته مربوطه که مرجع تصویب خدمات است ارسال می شود. (ارزیابی درخواست ممکن است به صورت داخلی و یا بصورت برونسپاری و توسط کارگزاران صندوق انجام پذیرد)

 • فرآیند تصویب

  گام سوم - فرآیند تصویب:

  گزارش اعتباری طرح و پیشنهاد تسهیلات، توسط اعضای کمیته مرتبط بررسی شده و توسط حوزه متولی ارزیابی، دفاع شده و در نهایت مصوبه مربوطه صادر و توسط معاونت مرتبط به شرکت ابلاغ میشود.

 • عقد قرارداد

  گام چهارم - عقد قرارداد:

  با توجه به مصوبه صادره فرآیند عقد قرارداد آغاز شده و پس از تکمیل پرونده، تکمیل پیوست ها و اخذ وثایق، و بررسی سایر مسائل حقوقی مربوطه، قرارداد به امضای طرفین قرارداد می رسد.

 • پرداخت و نظارت

  گام پنجم - پرداخت و نظارت:

  در صورتیکه برای پرداخت اول شرطی در مصوبه تعیین نشده باشد، پس از امضای قرارداد پرداخت اول با تایید معاونت مربوطه انجام شده و در صورت چندمرحله ای بودن پرداخت، فرآیند نظارت برای تایید مراحل بعدی پرداخت می یابد.

 • بازپرداخت/وصول مطالبات

  گام ششم - بازپرداخت/وصول مطالبات:

  پس از اتمام پرداخت و دوره تنفس مطابق مصوبه، بازپرداخت مطابق چکهای بازپرداخت اخذ شده از دریافت کننده تسهیلات و بر اساس فرآیند وصول مطالبات صورت می گیرد.