اساسنامه

اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفايی

 

نهاد رياست جمهوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رييس‌جمهور

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ1391/2/27 بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و پس از تایید شورای نگهبان و به استناد تبصره (۳) مادّه (۵) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب۱۳۸۹ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شكوفايی را به شرح زير تصويب نمود:

 

 

مادّه1ـ  به منظور كمك به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان، تكميل زنجيره ايده تا بازار و تجاري‌سازي نوآوري‌ها، دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و كاربردي نمودن دانش از طريق ارايه كمك‌ها و خدمات مالي و پشتيباني به شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان، صندوق نوآوری و شكوفايی كه از اين پس صندوق ناميده مي‌شود تشكيل و طبق مفاد اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايد.
مادّه2ـ صندوق به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی و داراي استقلال استخدامي و اداري و مالي و معاملاتي براساس تمهيدات و مصوبات هيئت امنا در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و زير نظر رييس‌جمهور (رييس شوراي عالی علوم، تحقيقات و فناوري) به مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و با رعايت اين اساسنامه اداره مي‌شود.
مادّه3ـ موضوع فعاليت صندوق به شرح زير تعيين مي‌شود:
1ـ برآورد منابع مالي موردنياز و تأمين آن از طريق منابع دولتی، بودجه‌هاي سنواتي، اخذ كمك، سود سرمايه‌گذاري و كارمزد تسهيلات، درآمد حاصل از سرمايه‌گذاری و سپرده‌گذاری وجوه مازاد صندوق و ساير منابع در راستاي اهداف صندوق.
2ـ دريافت هرگونه تسهيلات و جلب مشاركت حسب مورد از بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري.
3ـ بررسي بازار و وضعيت فنی، مالی - اقتصادی شركت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنيان و طرح­های آنها به منظور اعطای تسهيلات.
4ـ ارايه خدمات مالی و تسهيلاتی به شركت‌ها و مؤسسات و فعاليت‌های دانش‌بنيان به صورت اعطای كمك بلاعوض و يارانه و تسهيلات كوتاه‌مدت و بلندمدت و ارايه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به صورت مستقيم و غيرمستقيم.
5 ـ مشاركت و سرمايه‌گذاری ريسك‌پذير در مراحل تجاري‌سازی طرح‌ها و فعاليت‌های دانش‌بنيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم و نيز كمك مالی بلاعوض در اين مورد.
6- شناسايي و انتخاب شبكه كارگزاري در ارائه خدمات مالی و تسهيلاتی و پشتيبانی صندوق.
7ـ كمك مالي و حمايت از نهادهای پشتيبان تجاری‌سازی نوآوری و فناوری و فراهم كردن خدمات توانمندسازی شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان.
8 ـ مشاركت در تدوين سياست‌ها و تعيين اولويت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در كشور و كمك به ساماندهي و هم‌افزايي حمايت‌های موجود در كشور.
9ـ نظارت بر مراحل تخصيص منابع صندوق به شركت‌ها و مؤسسات و فعاليت‌های دانش‌بنيان.
10ـ همكاري با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصي داخلی و خارجی.
11ـ مديريت بهينه منابع در اختيار
12ـ انجام هرگونه فعاليت در راستاي اهداف صندوق.
13ـ ساير حمايت‌ها و كمك‌های مالی براساس مصوبه هيئت امنا.