معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

سرپرست معاونت توسعه منابع و پشتیبانی: سید هادی سیادتی

 

ماموریت‌های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی شامل بخش های زیر است :

  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تأمین و توسعه سرمایه‌های انسانی و نیروی کار موردنیاز برای تحقق اهداف صندوق
  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تدارکات، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی موردنیاز صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مدیریت حساب‌های صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به تنظیم، عقد قراردادها و سایر اسناد حقوقی تعهدآور صندوق
  • وصول مطالبات ، استیفای منافع و دفاع از حقوق صندوق در مراجع قانونی و قضایی
  • ایجاد و مدیریت شبکه کارگزاری کارآ برای پشتیبانی از توسعه خطوط کسب و کار صندوق

مدیریت‌های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

مهدی عزیزلو

سرپرست منابع انسانی و تحول اداری

ملیحه علیفری

مدیر امور مالی

رضاگرمرودی دویرانی

مدیر پشتیبانی

سید امیرمسعود فاضلی عطار

مدیر حقوقی و امور قراردادها

سیدحسین زواره

مدیر امور کارگزاران و صندوق‌ها