معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

 معاون توسعه منابع و پشتیبانی: یاسر عرب‌نیا

 

  • آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک
    رایانامه: arabnia@inif.ir
  • تلفن: 42170800

ماموریت‌های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی شامل بخش های زیر است :

  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تأمین و توسعه سرمایه‌های انسانی و نیروی کار موردنیاز برای تحقق اهداف صندوق
  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تدارکات، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی موردنیاز صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مدیریت حساب‌های صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به تنظیم، عقد قراردادها و سایر اسناد حقوقی تعهدآور صندوق
  • وصول مطالبات ، استیفای منافع و دفاع از حقوق صندوق در مراجع قانونی و قضایی
  • ایجاد و مدیریت شبکه کارگزاری کارآ برای پشتیبانی از توسعه خطوط کسب و کار صندوق

مدیریت‌های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

تکتم مهریزی

سرپرست مدیریت امور مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

t.mehrizi@inif.ir

تلفن: 42170830

رضاگرمرودی دویرانی

مدیر پشتیبانی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

رایانامه: r.garmroudi@inif.ir

تلفن: 42170850

سید امیرمسعود فاضلی عطار

مدیر حقوقی و امور قراردادها

کارشناسی ارشد حقوق

رایانامه: a.fazeli@inif.ir

تلفن: 42170870

امیر متولی حبیبی

مدیر سرمایه انسانی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

a.motevali@inif.ir

02142170810

سیدحسین زواره

مدیر امور کارگزاران

کارشناسی ارشد برق

رایانامه: h.zavareh@inif.ir

تلفن: 42170890