معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

معاون توسعه منابع و پشتیبانی صندوق نوآوری و شکوفایی: جناب آقای سید موسی جلالی

 

ماموریت های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی شامل بخش های زیر است :

  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تأمین و توسعه سرمایه‌های انسانی و نیروی کار موردنیاز برای تحقق اهداف صندوق
  • برنامه‌ریزی و اجرای امور مربوط به تدارکات، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی موردنیاز صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مدیریت حساب‌های صندوق
  • سازماندهی و انجام امور مربوط به تنظیم، عقد قراردادها و سایر اسناد حقوقی تعهدآور صندوق
  • وصول مطالبات ، استیفای منافع و دفاع از حقوق صندوق در مراجع قانونی و قضایی
  • ایجاد و مدیریت شبکه کارگزاری کارآ برای پشتیبانی از توسعه خطوط کسب و کار صندوق

مدیریت های معاونت توسعه منابع و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و تحول اداری

ملیحه علیفری

مدیریت امور مالی

رضاگرمرودی دویرانی

مدیریت پشتیبانی

سید امیرمسعود فاضلی عطار

مدیریت حقوقی و امور قراردادها