ضمانت نامه تعهد پرداخت تسهیلات (اعتباری):

ضمانت نامه تعهد پرداخت تسهیلات (اعتباری):


این خدمت به منظور تسهیل دریافت تسهیلات بانکی برای شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط از طریق صدور ضمانت‌نامه اعتباری یا تعهد پرداخت اعطاء می شود و فقط به شرکت­ ها و مؤسسات دانش­ بنیان با فروش کمتر از 200 میلیارد ریال (در سال مالی قبل) تعلق می‏گیرد.

کارمزد : کارمزد صندوق نوآوری و شکوفایی صفر و کارمزد صندوق عامل مطابق مقررات داخلی مربوط است.

ضوابط اختصاصی:

  • صدور ضمانت­ نامه برای دریافت تسهیلات مرتبط با محصولات دانش­ بنیان شرکت­ ها و از طریق صندوق­های عامل انجام م ی­شود.

  • حداکثر مبلغ سپرده نقدی مورد نیاز برای صدور ضمانت­ نامه بر اساس توافق با صندوق عامل است که حداکثر 50% مبلغ سپرده تا سقف 5% مبلغ ضمانت­ نامه توسط صندوق تأمین می ­شود.

  • در صورتی­که پرداخت تسهیلات شرکت متقاضی نیز از محل اهرمی­سازی منابع صندوق انجام شود، نرخ سود تسهیلات شرکت 3% بیشتر از ضوابط مصوب صندوق (با رعایت سقف نرخ شورای پول و اعتبار) در نظر گرفته می‌شود.

  • صندوق عامل نسبت به صدور ضمانت‌نامه صرفاً با دریافت اسناد تجاری به عنوان تضمینات اقدام می‌کند.

  • هر شرکت جمعاً می‌تواند به مبلغ 100 میلیارد ریال، ضمانت­نامه از محل این خدمت دریافت کند.