هیئت عامل

دکتر علی وحدت

رئیس هیات عامل

دکتر سعید نمکی

عضو هیات عامل

دکتر رضا ملک زاده

عضو هیات عامل

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیات عامل

دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی

عضو هیات عامل

دکتر مهدی کشمیری

عضو هیات عامل

مهندس نصرالله جهانگرد

عضو هیات عامل