هیئت عامل

دکتر علی وحدت

رئیس هیئت عامل

دکتر سعید نمکی

عضو هیئت عامل

دکتر رضا ملک زاده

عضو هیئت عامل

دکتر مهدی الیاسی

عضو هیئت عامل

دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی

عضو هیئت عامل

دکتر مهدی کشمیری

عضو هیئت عامل

مهندس نصرالله جهانگرد

عضو هیئت عامل