معاونت نوآوری و توسعه فناوری

معاونت نوآوری و توسعه فناوری

سرپرست معاونت نوآوری و توسعه فناوری: رضا قربانی زرین