ناشر منبع

تامین مالی جمعی؛ چرا و چگونه؟

دکتر مرضیه شاوردی مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره ...

تامین مالی جمعی: ابزاری برای مشارکت شهروندان در تو ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 221 هفته نا ...

توسعه و تقویت نظام تامین مالی نوآوری

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7457 روزنام ...

برنامه جدید صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه دانش ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 5059 روزنام ...

حرکت به سمت قوه قضائیه دانش بنیان 

دکتر محمد صادق خیاطیان؛ عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در شماره 5013 تاریخ 29 م ...

تأمین مالی فناوری: نگاهی به رویکردها و کارنامه 20 ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 377 هفته‌نا ...

جهش نوآوری بر بستر بازار سرمایه

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4924 روزنام ...

در گفتگو با رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در جبهه مقابله با کرونا ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 7372 روزنام ...

تحقق جهش تولید با اعتماد به شرکت‌های دانش‌بنیان

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4858 روزنام ...

صندوق نوآوری و شکوفایی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر

دکتر محمدصادق خیاطیان طی یادداشتی که در سالنامه روزنامه دنیای اقتصاد داشته است یکی از مهمترین نقاط ع ...

چارچوب سیاست‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در سالنامه روزنامه د ...

ما برای وصل‌کردن آمدیم ...

دکتر ملکی فر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد داشته است «اق ...

مسیر توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور

دکترعلی وحدت رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی طی یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 27 آ ...

بازی «برنده-برنده» در عرصه تولید ملی

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 4577 روزنام ...

علی وحدت رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

نمایشگاه‌های تخصصی: ابزاری برای توسعه بازار شرکت‌ه ...

دکتر علی وحدت رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری طی یادداشتی که در شماره 47ماهنامه ن ...