مشارکت در تاسیس صندوق جسورانه و خصوصی

مشارکت در تاسیس صندوق جسورانه و خصوصی

صندوق در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی تا سقف 40درصد واحدهای صندوق آمادگی مشارکت دارد. هدف صندوق در این بخش کمک به توسعه استارتاپها و جبران کمبود منابع مالی سرمایه گذاری در سیستم نوآوری است.

فرآیند بررسی درخواست متقاضیان تاسیس صندوق جسورانه:

 

  • امیدنامه و اساسنامه پیشنهادی موسسین صندوق جسورانه و ارکان پیشنهادی (و اسناد قبولی سمت در صورت لزوم) بررسی و پیشنهادات معاونت سرمایه‌گذاری به آنان اعلام می‌گردد.
  • صورت جلسه شرایط مشارکت امضا شود یا نامه رسمی مربوط به شرایط مشارکت مدیرعامل به همراه مصوبه هیئت مدیره موسسین ارایه شود.
  • گزارش ارزیابی در شورای سرمایه‌گذاری ارائه می‌گردد.
  • در صورت موافقت شورا، نماینده صندوق در صندوق جسورانه تعیین و معرفی می‌گردد و فرم های مربوطه تکمیل و به مدیر صندوق ارسال می شود تا موافقت اصولی اخذ گردد و طرح اساسنامه و امیدنامه نهایی شود. سپس مراحل ثبت نزد سازمان بورس و مرجع ثبت شرکت ها انجام می شود. در این مرحله اساسنامه و امیدنامه و سایر اسناد ثبت باید به مهر صندوق و امضای صاحبان امضای مجاز برسد.
  • صندوق و سایر مؤسسین باید اولین قسط از تأدیه سرمایه را نزد بانک واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند تا فرابورس مجوز پذیره‌نویسی عمومی را اعطا کند. در هر مرحله تأدیه باید نامه درخواست مدیر صندوق و گزارش توجیهی مربوطه در صورت وجود به صندوق ارائه شود.
  • در هر مرحله ورود به یک شرکت سرمایه پذیر مصوبه مرجع تصمیم‌گیری صندوق توسط نماینده در کمیته سرمایه‏ گذاری اخذ می‌شود.