هیئت عامل قدیم

دکتر بهزاد سلطانی

رئیس هیئت عامل

دکتر حسین رحیمی

عضو هیئت عامل

دکتر سورنا ستاری

عضو هیئت عامل

دکتر رضا ملکزاده

عضو هیئت عامل

دکتر جلالی

عضو هیئت عامل

دکتر مصطفی صفوی

عضو هیئت عامل

دکتر حمیدرضا شاهوردی

عضو هیئت عامل