هیات عامل قدیم

دکتر بهزاد سلطانی

رئیس هیات عامل

دکتر حسین رحیمی

عضو هیات عامل

دکتر سورنا ستاری

عضو هیات عامل

دکتر رضا ملکزاده

عضو هیات عامل

دکتر جلالی

عضو هیات عامل

دکتر مصطفی صفوی

عضو هیات عامل

دکتر حمیدرضا شاهوردی

عضو هیات عامل