هیات‌عامل دور اول

دکتر حمیدرضا رازقی

رییس هیات عامل

دکتر آریا الستی

عضو هیات عامل

دکتر علی عبدالعالی

عضو هیات عامل

دکتر سیدمیعاد صالحی

عضو هیات عامل

دکتر عباس صاحب قدم لطفی

عضو هیات عامل