توسعه خدمات شتابدهی

توسعه خدمات شتابدهی

  • نرخ 4% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 36 ماه

 

  • هدف از ارائه این تسهیلات، کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای استارت‌آپی از طریق تامین مالی شتابدهنده‌ها جهت توسعه خدمات شتابدهی است.
  • هر شتابدهنده متناسب با فعالیت‌های قبلی شتابدهنده با توجه به تعداد هسته‌های مستقر قبلی، نیروی انسانی، هزینه‌های قبلی انجام شده و فضای استقرار و موفقیت در تبدیل هسته‌های قبلی به شرکت‌های تجاری امتیازی را کسب می‌کند و متناسب با آن تسهیلات اعطا می‌گردد.
  • اخذ مجدد این تسهیلات مشروط به رشد امتیاز کسب شده نسبت به تسهیلات قبلی و تسویه حداقل 20% از تسهیلات قبلی امکان‌پذیر است.