بسته های خدمات توانمندسازی

بسته‌های خدمات توانمندسازی 11:41

بسته های خدمات توانمندسازی

آموزش و مشاورهخدمات مالی و اداریتوسعه محصولات دانش بنیانمالکیت فکریاخذ تاییدیه ها، استانداردها و مجوزهاجذب سرمایهتوسعه بازار داخلی و صادراتیبسته های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان