بسته های خدمات توانمندسازی

بسته‌های خدمات توانمندسازی 11:41

بسته های خدمات توانمندسازی

آموزش و مشاوره
خدمات مالی و اداری
توسعه محصولات دانش بنیان
مالکیت فکری
اخذ تاییدیه ها، استانداردها و مجوزها
جذب سرمایه
توسعه بازار داخلی و صادراتی
بسته های توانمندسازی شرکت های دانش بنیان