منوی ناوبری

ناشر منبع

رویداد مجازی(آنلاین) معرفی نیازهای فناورانه کشاورزی و صنایع وابسته

رویداد تبادل فناوری در حوزه زبان و ادبیات فارسی

رویداد تبادل فناوری پلیس هوشمند

رویداد مجازی(آنلاین) معرفی نیازهای فناورانه حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و ...

رویداد مجازی(آنلاین) معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطلاعات

رویداد مجازی(آنلاین) معرفی نیازهای فناورانه صنعت برق