ناشر منبع

null راهنمای قرارداد هم سرمایه گذاری

هــدف از تدویــن راهنمــای حاضــر تشــریح ســاختار قــرارداد هم‌ســرمایه‌گذاری اســت؛ بــر ایــن اســاس تلاش میشـود تـا حـد امـکان در خصـوص ابعـاد مختلـف قـرارداد شفاف‌سـازی انجـام شـود تـا متقاضیـان بتواننــد بــا علــم بــه ابعــاد مختلــف و تعهــدات مربوطــه تصمیم‌گیــری کننــد. اهمیــت ایــن موضــوع از آن روسـت کـه مشـارکت یـک تعامـل دوسـویه و یـک توافـق بلندمـدت محسـوب می‌شـود لـذا عـدم آ گاهـی هـر یـک از بازیگـران در خصـوص حقـوق و تعهـدات خـود می‌توانـد موفقیـت مسـیر مشـترک را بـا ابهاماتـی مواجـه سـازد.

لازم به ذکر است توضیحـات لازم در رابطـه بـا سـاختار کلـی هم‌ســرمایه‌گذاری، گام‌هـای عملیاتـی بـرای نیـل بـه قـرارداد و فرم‌هـای مربوطـه و نیـز تعاملـات پـس از عقـد قـرارداد کـه میـان عامـل و صنـدوق شـکل خواهـد گرفـت، در کتابچه دیگـری بـا عنـوان (راهنمـای هم‌سـرمایه‌گذاری) عنـوان شـده و در ایـن راهنمـا صرفا ً در خصـوص بندهـای حائـز اهمیـت و نگاشـته شـده در قـرارداد توضیحـات لازم ارائـه می‌شـود.

 

این راهنما با احتساب مقدمه، شامل بخش‌های زیر است:

  • مقدمه
  • فلسفه و هدف قرارداد
  • پرسشهای متداول
  • قالب و متن قرارداد

 

  دانلود فایل