خرید دین

خرید دِین

  • نرخ تنزیل 12%

 

تامین نیاز مالی کوتاه مدت شرکت‌های دانش‌بنیانی که در مقابل فروش کالای تجاری، تولیدی یا ارائه خدمات، اسناد تجاری در اختیار دارند از طریق خرید و تنزیل این گونه اسناد و اوراق در حدود اختیارات

 

 ضوابط اختصاصی

 

  •  هر شرکت متناسب با اسناد دریافتنی تجاری تا سقف 30% فروش دانش‌بنیان سالانه خود مجاز به دریافت تسهیلات است.
  • این تسهیلات به صورت حدی برای یک بار به مدت یک سال و یا دو بار برای دو دوره متوالی 6 ماهه است که مطابق با ضوابط بانک و از سوی متقاضی انتخاب می‌شود.
  • درخواست این تسهیلات ابتدا از سوی متقاضی به بانک داده می‌شود (بازاریابی بانک) و نتیجه بررسی بانک شامل فهرست اسناد، مدت تا سررسید، روز مبنا و مبلغ مسدودی مطابق با تفاهم فی‌مابین برای صندوق ارسال می‌شود.