هیئت امنا

اعضای حقوقی

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس جمهور - رئیس هیئت امنا

دکتر سورنا ستاری

عضو حقوقی و نایب رییس هیات امناء

معاون علمی فناوری رئیس جمهور-رئیس بنیاد ملی نخبگان

دکتر سید مسعود میرکاظمی

عضو حقوقی هیات امنا

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر علی صالح‌آبادی

عضو حقوقی هیات امناء

رئیس کل بانک مرکزی

دکتر محمدعلی زلفی‌گل

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر بهرام عین‌اللهی

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دکتر سید رضا فاطمی امین

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر صنعت، معدن و تجارت

دکتر سید احسان خاندوزی

عضو حقوقی هیات امناء

وزیر امور اقتصادی و دارایی

اعضای حقیقی

اعضای حقیقی

دکتر محمد صادق خیاطیان

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر عیسی زارع‌پور

عضو حقیقی هیات امناء

دکتر سید محسن دهنوی

عضو حقیقی هیات امناء