حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ استانداردهای صادراتی

حمایت گسترده صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای اخذ استانداردهای صادراتی

در راستای حمايت‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شكوفایی برای تشويق تجاری‌سازی دستاوردهاي شركت‌های دانش‌بنيان، این شرکت‌ها می‌توانند از بسته‌هاي حمايتی مشاوره و اخذ استانداردها و مجوزهاي تخصصي، محصولي و بين‌المللي بهره‌مند شوند. میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی براي مشاوره و اخذ استانداردهای صادراتي برای محصولات دانش بنیان شرکت، 70 درصد هزينه‌ها تا سقف 150 ميليون تومان است. سهم حمایتی صندوق، پس از دريافت و بررسي مدارك شرکت دانش‌بنیان با تأیید کارشناسان دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود. تمامی حمایت‌ها و مبالغ پرداختی مشروط به اخذ استاندارد توسط شرکت دانش‌بنیان تا پایان سال 1399 است.