سرمایه در گردش فوری

سرمایه در گردش فوری

  • نرخ 11% برای بازپرداخت تا 50 روز و نرخ 18% برای یک دوره در صورت بازپرداخت از 50 تا 90 روز
  • حمایت از نیازهای فوری سرمایه درگردش شرکت‌های دانش‌بنیان با دوره بازپرداخت کوتاه مدت
  • پرداخت به صورت یکجا
  • دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر سه ماه
  • تنها برای شرکت‌های دارای صورت‌های مالی حسابرسی شده و دارای سودخالص در آخرین صورت مالی حسابرسی شده
  • حداکثر دو بار در سال و مشروط به تسویه تسهیلات قبلی
  • محل هزینه کرد در اختیار شرکت (نظارت بر هزینه وجود ندارد)

مدارک

  • صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال اخیر
  • گزارش خرید و فروش فصلی سال جاری
  • مستندات فروش دانش‌بنیان (در صورتی که فروش دانش‌بنیان شرکت‌ها در صورت‌های مالی حسابرسی شده منعکس شده باشد، ارائه این مستندات ضروری نیست.)