ناشر منبع

null دوره استانداردهای جدید حسابداری
توانمندسازی صندوق های پژوهش و فناوری 10:53

دوره استانداردهای جدید حسابداری

توانمندسازی صندوق های پژوهش و فناوری

 دوره استانداردهای جدید حسابداری

حضوری و غیر حضوری- مدرک آموزشی معتبر از جامعه حسابداران رسمی ایران

مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان- سالن شیخ بهایی
20 بهمن 98 ساعت 9 الی 18
ثبت نام با ارسال اطلاعات نماینده صندوق تا تالریخ 15 بهمن 98 به ایمیل a.hashemi@inif.ir
پاسخگویی و راهنمایی: 02142170172

 

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل