ناشر منبع

null کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا
11:13

کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا

انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران برگزار می کند
کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا (الزامات و روش های تجارت در اروپا)

تاریخ: 98/10/17
مکان: صندوق نوآوری و شکوفایی

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل