ناشر منبع

null رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی
11:17

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی

معرفی نیازهای فناورانه صنعت فرودگاهی
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری 


در حوزه های:
تجهیزات فرودگاهی
تجهیزات هواشناسی
فناوری اطلاعات
تجهیزات سوخت رسانی

همراه با:
نشست های B2B
نمایشگاه نیازمندی های فناورانه صنعت فرودگاهی کشور
پنل تخصصی فرودگاه هوشمندحوزه تجهیزات هواشناسی، زمینی و رادارهای فرودگاهی
معرفی خدمات و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

زمان: 12لغایت 13 آذر ماه 1398

محل برگزاری : صندوق نوآوری و شکوفایی
www.inif.ir

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل