ناشر منبع

null امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین صندوق نوآوری با پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز
14:52

امضای تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین صندوق نوآوری با پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز

تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه بین صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز به منظور فراهم آوردن زمينه همكاري‌هاي سازنده براي توسعه فناوري و نوآوري در کشور و حمایت از شرکت‌هاي دانش بنيان و در راستاي برنامه راهبردي توانمندسازي صندوق نوآوري و شكوفایی، صبح امروز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه جاری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، این تفاهم‌نامه با موضوع همكاري در زمينه ارائه خدمات توانمندسازی، مدیریت فناوري و تجاري‌سازی به شرکت‌هاي دانش بنيان در چارچوب تسهیلات و حمایت‌هاي پيش بينی شده در دستورالعمل ارائه خدمات توانمندسازي صندوق نوآوری به امضا رسیده است. 
توسعه و ارتقاي سطح همكاري‌هاي صندوق نوآوری و شکوفایی با پارک‌هاي علم و فناوري در راستاي ارتقاي توانمندي‌ها و رقابت‌پذیري شرکت‌هاي دانش بنيان، ارائه خدمات توانمندسازي گسترده‌تر و تخصصی‌تر با همكاري شرکت‌هاي مشاوره مدیریت، آموزشی و تجاری‌سازی به شرکت‌های دانش بنيان در سطح استان‌ها، افزایش حجم ارائه خدمات توانمندسازي و تجاري‌سازی به شرکت‌هاي دانش بنيان در سطح استان‌ها و توسعه مجموعه‌هاي توانمندسازي و تجاري‌سازي منطقه‌اي در کشور از اهداف تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز عنوان شده است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز برنامه‌هاي توانمندسازی خود اعم از دوره‌هاي آموزشی، خدمات مشاوره و طرح‌هاي توانمندسازی ویژه شرکت‌هاي دانش بنيان را براي بررسی و تأیيد به صندوق نوآوری اعلام می‌کند. 
 

ارسال ایمیل