داشبورد عاملیت

 

راهنمای اعتبار باقی مانده

الف

اعتبار باقی مانده بیش از 200 میلیارد ریال

ب

اعتبار باقی مانده بیش از 100 میلیارد ریال و کمتر از 200 میلیارد ریال

ج

اعتبار باقی مانده زیر 100 میلیارد ریال

 

نام عامل حوزه تخصصی اعتبار باقی مانده اطلاعات تماس ثبت تجربه

صندوق زیست فناوری

زیست فناوری

الف

www.biotechfund.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

جامع

الف

www.irantechfund.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق توسعه صادرات شریف

جامع

الف

www.sharifvc.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق پژوهش فناوری استان یزد

جامع

ب

www.yazdrtf.com

http://forms.inif.ir/investment

صندوق تجهیزات پزشکی

جامع

الف

www.sandoghmed.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق پرشین داروی البرز

زیست فناوری

ب

www.pdartf.com

http://forms.inif.ir/investment

صندوق پژوهش فناوری خراسان رضوی

جامع

ب

www.krrtf.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق اصفهان

جامع

ب

www.istt.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق سلامت تهران

جامع

ب

www.spfst.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق علم و صنعت (ویژه سرمایه گذاری)

جامع

ج

www.iustvc.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق کرمان

جامع

ج

www.krtfund.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق کریمه

جامع

ج

www.krtf.ir

http://forms.inif.ir/investment

توسعه صادرات و تبادل فناوری

جامع

ج

www.etdf.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق ثامن

جامع

ج

https://srtf.ir/

http://forms.inif.ir/investment

صندوق فارس

جامع

ج

07136241795

http://forms.inif.ir/investment

صندوق برق و انرژی

سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

ج

www.energyfund.ir

http://forms.inif.ir/investment

فرهنگی سپهر

جامع

ب

www.sepehrfund.ir

http://forms.inif.ir/investment

توسعه علوم و فناوری های نوین لیدکو

جامع

ب

www.lidcovc.ir

http://forms.inif.ir/investment

صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

کشاورزی

ب

www.fundrt.com

http://forms.inif.ir/investment

صندوق سمنان

جامع

ج

www.semrtf.com

http://forms.inif.ir/investment

صندوق توسعه ایرانیان

جامع

الف

www.irtechfund.com

http://forms.inif.ir/investment

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای

ج

www.icpfvc.ir

http://forms.inif.ir/investment