آلبوم تصاویر و فیلم ها

رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنایع سرامیک، کاشی و لعاب- 2و 3 بهمن 98