راهنمای هم‌سرمایه‌گذاری

راهنمای هم‌سرمایه‏‌گذاری

مقدمه

حصــول شــناخت طرفیــن ســرمایه گذاری از یکدیگــر، یکــی از دغدغه‌هــای موجــود در مدل‌هــای »هم ســرمایه گذاری« اســت. بخشــی از ایــن دغدغــه را میتــوان از طریــق شفافســازی روندهــای تصمیم گیــری، اعــام محدودیت‌هــا، اولویت‌هــا و انتظــارات مرتفــع نمــود.

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی به عنــوان بخــش عمومــی حاضــر در ایــن مــدل مشــارکت، تــلاش می‌کنـد کـه حدا کثـر استانداردسـازی و شـفافیت را در خصـوص مـدل هم سـرمایه گذاری مدنظـر خـود و فرآیندهــای مربوطــه ایجــاد نمایــد؛

ایـن راهنمـا بـا هـدف ارائـه اطلاعات در خصـوص چارچـوب عملیاتـی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی در مـدل هم سـرمایه‌گذاری تهیه شـده اسـت و شـامل 5 بخـش کلـی می‌باشـد.

  • بخـش اول بـه معرفـی سـاختار کلـی مـدل هم سـرمایه گذاری می پـردازد و مـدل دوجزئـی و سـه جزئـی در هم سـرمایه گذاری را تشـریح می کنـد.

  • بخــش دوم بــه گامهــای عملیاتــی مــدل هم ســرمایه گذاری از ابتــدای آغــاز فرآینــد تــا زمــان ارزیابــی  طر حهـا می پـردازد و در آن شـیوه درخواسـت عاملیـت، چگونگـی ارایـه سـبد پیشـنهادی سـرمایه گذاری، ضرایـب هم سـرمایه گذاری و فرآینـد ارزیابـی صنـدوق و نـکات آن را بیـان می کنـد.

  • بخـش سـوم راهنمـای حقوقـی مرتبـط بـا مـدل هم سـرمایه گذاری اسـت. ایـن بخـش کل اطلاعات حقوقــی مربــوط بــه قــرارداد فی مابیــن صنــدوق و عامــل ســرمایه گذاری را پوشــش می دهــد. عاملیــن سـرمایه گذاری می تواننـد ابهامـات مربـوط بـه سـاختار حقوقـی مشـارکت، تعهـدات طرفیـن، انتظـارات صنــدوق و ســایر مــوارد را بــا مطالعــه ایــن راهنمــا مرتفــع نماینــد. نکتــه حائــز اهمیــت آن اســت کــه در قــرارداد نهایــی کــه بیــن عامــل ســرمایه گذاری و صنــدوق منعقــد میشــود، بنــا بــه شــرایط هــر ســبد ســرمایه گذاری ممکــن اســت بخشــی یــا تمامــی تعهــدات منــدر ج در ایــن راهنمــا مدنظــر قــرار گیــرد.

  • بخـش چهـارم تعاملات پـس از عقـد قـرارداد را تشـریح می کنـد و دربرگیرنـده الزامـات نظارتـی و پایـش  طر ح هـا در مرحلـه اجـرا می باشـد. همچنیـن در ایـن بخـش تخصیـص منابـع مالـی صنـدوق در موضـوع مشـارکت و الزامـات گـزارش دهـی دورهای موضـوع مشـارکت بیـان شـده اسـت.

  • بخـش پنجـم و نهایـی ایـن راهنمـا در حقیقـت پیوسـت راهنمـای حاضـر اسـت. در قسـمت پیوسـت فرمهـای خـام شـامل فـرم مشـخصات عامـل و راهنمـای تهیـه طـر ح توجیهـی (در دو قالـب کسـب وکار) آورده شـده اسـت.

 

راهنمای قرارداد هم سرمایه‌گذاری
 

دسترسی به فایل راهنمای هم سرمایه گذاری