ضمانت‏نامه شرکت در مناقصه/مزایده

ضمانت‏نامه شرکت در مناقصه/مزایده