سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

مشارکت

هم‌سرمایه‌گذاری در طرح‌های دانش بنیان

  • عامل سرمایه گذاری: بانکهای عامل، صندوق های پزوهش و فناوری، سایر صندوق های دارای مجوز قانونی
  • نهاد همکار
  • سرمایه پذیر

سقف مشارکت

مدل سرمایه‌گذاری دو جزئی

در این نوع از مشارکت صندوق با عامل برای تامین مالی سبد سرماه گذاری معرفی شده توسط عامل و مورد پذیرش قرار گرفته توسط صندوق مشارکت غیر مستقیم دارد.

تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی حداکثرچهاربرابر آورده نقد هم‌سرمایه‌گذار

مدل سرمایه‌گذاری دو جزئی

 

مدل سرمایه‌گذاری سه جزئی

در این روش مشارکت، صندوق اقدام به مشارکت در یک سبد سرمایه گذاری معرفی شده از طرف یک نهاد همکار و یک عامل می کند.

  • تامین مالی صندوق نوآوری و شکوفایی تا چهاربرابر آورده نقد دو هم‌سرمایه‌گذار دیگر
  • -هر یک از دو جز دیگر مدل هم‌سرمایه‌گذاری حداقل 5% آورده نقد را باید تامین کنند.

مدل سرمایه‌گذاری سه جزئی

 

ایجاد صندوق‌های مشترک

 

صندوقCVCایجاد صندوق جسورانه بورسی