ناشر منبع

null ارتقا سطح رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از علم و دیپلماسی برای مردم 
14:00

ارتقا سطح رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از علم و دیپلماسی برای مردم 

چهارمین نشست مشترک «معرفی و تبیین سیاست‌ها، خدمات و ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حوزه تعاملات بین‌الملل» برای مدیران، کارشناسان و رایزنان اعزامی‌ وزارت امورخارجه با حضور مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ‌صندوق نوآوری و شکوفایی، سهراب آسا در چهارمین نشست مشترک «معرفی و تبیین سیاست‌ها، خدمات و ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حوزه تعاملات بین‌الملل» با بر شمردن چهار رویکرد در دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری، استفاده متقابل دیپلماسی و علم از ظرفیت‌های یکدیگر را زمینه ساز ارتقا و بهبود اکوسیستم نوآوری و توان دیپلماسی کشور دانست.

آسا با عنوان اینکه تا کنون برای دیپلماسی علم و فناوری سه رویکرد علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی وجود داشته است به این نکته پرداخت که در این نوع تقسیم بندی نگاه‌ها صرفا به توسعه دو حوزه تخصصی یعنی علم و دیپلماسی متمرکز بوده و منافع عمومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

او  چهارمین رویکرد این نوع از دیپلماسی را علم و دیپلماسی برای مردم عنوان کرد و بر استفاده توامان از ترکیب حوزه علم و فواید آن -فناوری ونوآوری- و نیز ظرفیت های دیپلماسی برای رفع نیازمندی‌های جامعه و ارتقا سطح رفاه اجتماعی تاکید کرد. 

سهراب آسا در چهارمین نشست مشترک «معرفی و تبیین سیاست‌ها، خدمات و ظرفیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در حوزه تعاملات بین‌الملل» برای مدیران، کارشناسان و رایزنان اعزامی‌ وزارت امورخارجه بیان‌ کرد: "لازمه پیشبرد دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری، اولا آشنایی با مفاهیم و ادبیات این حوزه است و در وهله دوم نیازمند شناسایی بازیگران متناظر این نوع دیپلماسی در ایران با کشورهای دیگر است. آسا اشراف رایزنان اعزامی به موضوعات فناورانه و نیز شناخت مخاطب و بازیگران را دارای اهمیت ویژه‌ای برای شکل دهی و پیشبرد این نوع دیپلماسی دانست.  
در ادامه این رویداد، مدیر امور بین‌الملل صندوق نوآوری و شکوفایی با مرور بازیگران این نوع از دیپلماسی در کشور آمریکا، آن بازیگران را به سه دسته غیردولتی، دولتی ‌و نهادهای تامین مالی تقسیم و در خصوص اهداف، مکانیزم‌های عملیاتی و حوزه عملکردی هریک از آنها پرداخت. 
آسا از جمله اهداف برگزاری این نوع کارگاه‌ها را آشنایی دستگاه دیپلماسی کشور با ادبیات تامین مالی حوزه نوآوری، تسهیل کانال همکاری‌های‌ فناورانه و نوآورانه با بهره گیری از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیل ارائه توصیه‌های کارشناسانه ‌به نهادها و دستگاه‌ها، خصوصا دستگاه دیپلماسی کشور دانست و گفت: مسلما با بهره گیری از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری می‌توان به شکل‌دهی دیدگاه‌ها پیرامون فناوری‌های اثرگذار در تعاملات بین‌‌المللی، استفاده از ظرفیت همکاری‌های نوآورانه ‌برای اعتمادسازی در کشورهای هدف، بکارگیری علم، فناوری و نوآوری برای توجه به رشد در دولت آتی، تقویت نقش منابع مختلف انسانی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ایجاد همکاری‌های اثربخش دولتی- خصوصی و ایجاد زمینه و نیز همکاری لازم برای بهبود زندگی خصوصا در کشورهای درحال توسعه اقدام نمود. 


در ادامه این رویداد خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در اکوسیستم نوآوری کشور، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و مدل‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد بین المللی توسط خانم دکتر مرضیه شاوردی و آقایان دکتر مصطفی بغدادی و محمدحسن رضوانیان تشریح گردید. همچنین آقای احمدیان قائم مقام معاون زیستی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت به معرفی حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته با تمرکز بر دو حوزه نانو و زیستی اقدام نمود و به هدف آشنایی بهتر رایزنان اعزامی با روش‌های مختلف انتقال فناوری به مرور این روش‌ها پرداخت. 


 

ارسال ایمیل