ناشر منبع

null فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فوتونیک در آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش بنیان منتشر می شود: 12:51

فراخوان طراحی، ساخت و تست سیستم اپتوالکترونیک و فوتونیک در آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن

هدف اصلی از انجام این پروژه تحقیقاتی بین‌رشته‌ای، طراحی و ساخت ابزارهای اپتوالکترونیکی و نانو فوتونیکی است که در ساخت آنالیزورهای نقطه شبنم آب و هیدروکربن به‌کار خواهند رفت. این آنالیزورها برای اندازه‌گیری دمای نقطه شبنم آب و هیدروکربن در جریان گاز طبیعی کاربرد دارند.


انتظار می‌رود در فاز نخست این پروژه تحقیقاتی، مجری تحقیق مدل فیزیکی مناسبی را برای بخش‌های اپتوالکترونیک و نانو فتونیک در آنالیزور نقطه شبنم آب و هیدروکربن طراحی ‌کند. در این بخش پروژه، فرآیند جذب محوشونده نور لیزر با فیبر نوری سردشونده که در تماس با فشار بالا و دبی مناسب از گاز طبیعی است، شبیه‌سازی شده و از طریق نتایج شبیه‌سازی و انتخاب مناسب نوع فیبر نوری، نقشه‌های ساختی آن نیز نهایی خواهد شد.

سپس در فاز ساخت و تأمین قطعات و تجهیزات پروژه، مجری باید نمونه‌هایی از فیبر نوری سردشونده و برد کنترل و الکترونیکی را آماده ساخت کرده و با همکاری کارشناسان شرکت متقاضی، آزمایش کند. نوع سیستم اپتیکی (لیزرها و دتکتورها) بر اساس توافق مجری و متقاضی (شرکت دانش‌بنیان) نهایی و تأمین خواهد شد.


 

 دریافت بیانیه نیاز تحقیقاتی(RFP)

  دریافت کاربرگ پیشنهاد اجرای طرح تحقیق (پروپوزال)

ارسال ایمیل