ناشر منبع

null تولید و ورود به بازار ادجوانت روغنی واکسن های کشته دام و طیور
15:30

تولید و ورود به بازار ادجوانت روغنی واکسن های کشته دام و طیور

واکسن فناور پارس

قسمت¬های اصلی خط تولید طرح متشکل از دو راکتور(یکی کوچک و دیگری بزرگ)، پمپ و پیش فیلتر تشکیل شده است. چهار مرحله اساسی در تولید شامل بخش¬های زیر می¬باشد: 1- کنترل مواد اولیه مصرفی: کلیه مواد اولیه بایستی یکنواخت، شفاف و بدون رطوبت باشد و از منابع و تولیدکننده¬های معتبر و مورد تایید بخش تحقیق و توسعه و تصویب شده در هیئت مدیره خریداری شده باشند. 2- کنترل تجهیزات و کالیبراسیون: کلیه تجهیزات تولید باید پیش از آغاز بارگیری مواد اولیه به داخل دستگاه بررسی فنی شده، آماده بهره برداری بوده ودارای SOPکالیبراسیون معتبر باشند. 3- کنترل برگه تولید و اوزان مندرج با فرمول مصوب 4- فرآیند تولید در این طرح مقدار 500 کیلو ادجوانت روغنی واکسن های طیور تولید و مجوزهای لازم اخذ و به فروش رسیده و طرح با موفقیت به پایان رسیده است.

www.parsvaccine.com

ارسال ایمیل