ناشر منبع

null طراحی ، ساخت و بهره برداری از سامانه های نوین گندزدایی با روش الترولیز نمک طعام
13:35

طراحی ، ساخت و بهره برداری از سامانه های نوین گندزدایی با روش الترولیز نمک طعام

ایده گران سورن آب (سهامی خاص)

www.sorenab.com

میانگین (0 آرا)

ارسال ایمیل