صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

معرفی صندوق

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو یک نهاد مالی تخصصی در حوزه توسعه و تقویت کسب وکارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته است. این صندوق بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه کارگروه هماهنگی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه )ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه( در سال 1390 تأسیس گردیده است

حوزه های فناوری موردحمایت صندوق:

ارائه مشاوره مالی، فنی و بازار به سرمایه گذاران، کمک به مدیریت عدم اطمینانو ریسک های سرمایه گذاری.

نشانی صندوق:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان. عرب علی، کوچه نسترن شرقی، پلاک 38

شماره تماس:88769188 ،88768698 ،88769987 ، 88769980

کد پستی:1533984613

وب سایت: http://nanofund.ir

پست الکترونیک: nanofund.2011@gmail.com